Newsletter
Newsletter
Newsletter

Buscar propietats

|
Localitat o referència... LOCALITZACIÓ

Tipus de propietat

Preu mín.

Preu màx.

Dormitoris mín.

Referència
Característiques
Localització / Vistes

Tràmits i consells en la compravenda

Compravenda d'habitatge a Mallorca

La compra d'un habitatge és segurament una de les decisions més importants que una persona pren al llarg de la seva vida, per la qual cosa no hem de deixar-la al lliure albir El nostre consell és posar-se en mans de professionals experts com ofereix, Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca, empresa immobiliària amb més de 50 anys d'antiguitat, que sens dubte li aconsellaran gratuïtament amb total transparència i honestedat o bé contractar els serveis d'un advocat especialitzat, per a d'aquesta manera poder adquirir un habitatge amb les màximes garanties.

En primer lloc hem de conèixer quina és la situació jurídica de l'immoble. Es tracta de conèixer la legalitat de l'immoble, si coincideix la superfície real amb la registral o cadastral, si té o no elements fora d'ordenació, cedulad'habitabilitat etc. Una vegada hàgim comprovat els aspectes legals el següent pas serà la signatura d'un contracte entre comprador i venedor.

Tràmits previs de la compravenda: el document privat

En la compravenda d'un habitatge l'habitual és que, amb caràcter previ a la signatura d'escriptura pública, se signi un contracte privat entre venedor i comprador, conegut normalment com a arres. Aquest contracte no és obligatori, encara que és molt utilitzat per a assegurar l'operació i per a disposar d'un termini de temps necessari per a preparar la documentació imprescindible per a la signatura de l'escriptura de compravenda definitiva.

El document privat és una manera perfectament vàlida de formalitzar una compravenda, per tant obliga legalment a complir tot el seu contingut, sempre que no sigui contrari a la Llei. Recalquem la importància d'assessorar-se convenientment abans de signar un document d'aquesta naturalesa.


Quines qüestions importants hem de tenir en compte:

· 1 Qui signatura per la part venedora: És necessari que signin el contracte tots els propietaris de l'habitatge. En el cas de compra d'una obra nova sol signar l'administrador o l'apoderat de la societat. Així mateix pot signar un apoderat de la propietat, i en aquest cas l'apoderat haurà de presentar la còpia del poder autoritzada notarialment que li faculti per a la venda.

· 2 Estat de càrregues de l'habitatge: És molt important comprovar si l'habitatge té o no càrregues, si té hipoteca, o si hi ha embargaments. Ho comprovarem amb una nota simple informativa del Registre de la Propietat.

És bastant habitual que existeixi una hipoteca. El comprador haurà de valorar si li interessa subrogar-se en la mateixa i convertir-se en deutor de la part que quedi per pagar, contractar el seu propi préstec hipotecari o comprar l'habitatge sense càrrega hipotecària, i en aquest cas el comprador haurà de cancel·lar la hipoteca existent registralment a la signatura d'Escriptura.

En cas de contractar el seu propi préstec hipotecari haurà d'acudir a una entitat financera per a assessorar-se de les condicions ja que aquestes poden variar bastant. En BerkshireHathaway HomeServices Nova Mallorca podem informar-lo i recomanar-li com pot ser la més interessant en funció de les seves necessitats.

· 3 Quotes de la comunitat de propietaris: Si l'habitatge es troba en una comunitat de propietaris cal comprovar que està al dia quant als pagaments sol·licitant aquesta dada al president o a l'administrador de la comunitat, i informar-se dels estatuts o normes internes que tingui l'edifici. També és convenient informar-se sobre si hi ha vesses aprovades per la comunitat, quin és l'import de les quotes i amb quina periodicitat han de pagar-se.

· 4 Preu i arres: En el contracte ha de figurar el preu de l'habitatge i la seva forma de pagament. L'habitual és que s'estableixi una quantitat, arres, que el comprador lliurament al venedor com a senyal a compte del preu.

· 5 Despeses de la compravenda: Aquest apartat mereix un desenvolupament més extens que explicarem i desenvoluparem en un altre apartat entrant detalladament i analitzant cadascun de les despeses però, és important saber com regla general que la suma de totes aquestes despeses, notarials, registrals, impostos... poden arribar a suposar entre el 10 i el 13% del preu de compra.

· 6 Elecció del notari: La part compradora té dret a triar el notari que més li interessi.

Encara que el document privat és plenament vàlid, no és suficient per a inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat, ni tampoc per a sol·licitar una hipoteca al banc. Per a això és imprescindible comptar amb un document d'efectes molt superiors, que proporcioni la seguretat suficient exigida per l'ordenament. És l'escriptura pública notarial.


L'escriptura pública de compravenda:

L'escriptura pública no és més que un contracte entre les parts, comprador i venedor, atorgat davant notari i encara que no sigui obligatòria sí que és molt aconsellable perquè té uns efectes que superen amb molt els que pugui produir el document privat. A més l'actuació professional del notari dota d'un plus d'informació a les parts, dona seguretat als contractants i dona eficàcia al negoci contingut en l'escriptura que constitueix el vehicle adequat per a la inscripció de l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Compra d'habitatge: tràmits posteriors

Una vegada adquirida l'habitatge per mitjà de l'escriptura pública, cal efectuar el que es denomina ‘la gestió’ del document:

· 1 Abonar els impostos corresponents a la Comunitat Autònoma:

Per a això hi ha un termini màxim de 30 dies hàbils des de la data de signatura de l'escriptura, aportant còpia de la mateixa i l'imprès corresponent. Passat aquest termini s'incorre en demora i recàrrec. Si hi ha requeriment de l'Administració, a més, imposarà una sanció econòmica.

· 2 Inscriure la compra en el Registre de la Propietat:

L'escriptura es pot presentar al Registre de la Propietat telemàticament pel notari si així se li sol·licita, la qual cosa és molt recomanable perquè aquesta presentació dona la garantia de la immediatesa i el bloqueig del Registre de la Propietat a qualsevol altre document que pogués perjudicar-nos, com un embargament al comprador o una anotació preventiva de demanda al venedor.

També l'escriptura es pot presentar al Registre de la Propietat mitjançant còpia autoritzada pel notari en paper. Hi ha un termini de seguretat per a presentar en paper la còpia autoritzada signada pel notari, previ pagament de l'impost de Transmissió Patrimonial Onerosa o, en el seu cas, del d'Actes Jurídics Documentats. Una vegada examinada pel registrador, aquest inscriurà l'habitatge a nom del comprador, i el notari lliurarà la còpia de l'escriptura, amb el canvi al seu nom en el registre.

Aquestes gestions es poden fer personalment, o bé a través d'un gestor. En moltes ocasions, quan la compravenda va seguida d'una hipoteca, l'entitat financera exigeix que la tramitació l'efectuï una determinada gestoria. S'ha de preguntar en aquest cas quant cobraran per aquest servei.

Important real estate information

Do you require more information?

Fill in the form and we will get in touch with you. Or call us on

+34 672 294 093

Et truquem!

NO PERDI L'OCASIÓ DE TROBAR LA PROPIETAT DELS SEUS SOMNIS

Subscrigui's i rebrà totes les novetats i promocions de Berkshire HathawayHomeServices mallorca

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Més informacio