Newsletter
Newsletter
Newsletter

Buscar propietats

|
Localitat o referència... LOCALITZACIÓ

Tipus de propietat

Preu mín.

Preu màx.

Dormitoris mín.

Referència
Característiques
Localització / Vistes

COMPRAVENDA D'UN HABITATGE QUAN EL COMPRADOR O VENEDOR ÉS NO RESIDENT

No hi ha problema cap a Espanya perquè una persona estrangera pugui adquirir un immoble, tenint aquesta persona els mateixos drets que un espanyol. Tampoc hi ha problema cap en què un no resident o estranger, ja propietari vulgui vendre el seu immoble, l'única cosa és que caldrà tenir en compte una sèrie de qüestions perquè l'operació pugui celebrar-se davant Notario i inscriure's en el Registre de la Propietat.

Comencem per saber que entén la llei espanyola de l'IRPF per persona resident:

  • Aquelles que romanguin més de 183 dies a l'any a Espanya
  • Tinguin el nucli de les seves activitats en territori Español, directament o indirectament
  • Siguin el cònjuge no separat legalment amb fills menors d'edat que resideixin habitualment a Espanya i depenguin d'aquesta persona

Per tant per a les persones estrangeres o espanyoles no residents que no compleixin algun dels 3 supòsits anteriors s'hauran de tenir en compte aquestes consideracions:

· 1 Cas que la part compradora sigui estranger o no resident

El comprador ha d'obtenir abans de la signatura de l'Escriptura Pública el número d'identificació d'estrangers (NIE), La petició d'aquest es pot realitzar a Espanya en l'Oficina d'estrangers o en la Comissaria General d'Estrangeria o en el Consolat espanyol del país del sol·licitant, per a això necessitarà emplenar i signar un imprès, original i fotocòpia del passaport o document d'identitat i comunicar les causes que justifiquen la sol·licitud, en aquest cas la compra d'un immoble.

És aconsellable també que sol·liciti l'obertura d'un compte bancari a Espanya ja que a través d'aquest compte s'acreditaran els mitjans de pagament així com el pagament dels impostos corresponents.

Compliment l'anterior la persona no resident podrà adquirir sense major problema l'immoble desitjat tenint els mateixos drets que un ciutadà espanyol.

· 2 Cas que la parteix venedora és estranger o espanyol no resident

També haurà d'obtenir el NIE per a vendre la seva propietat.

El venedor no resident a Espanya, en realitzar la venda estarà subjecte als següents impostos.

Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o Plusvalía Municipal.

Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o Plusvàlua Municipal.

Per regla general i per a garantir que el venedor estranger o espanyol no resident compleixi les seves obligacions tributàries, el comprador està obligat a retenir un 3% del preu de compra en el moment d'atorgar Escriptura Pública i a ingressar aquesta quantitat a Hisenda Pública en el termini màxim d'un mes en concepte de pagament a compte del (IRNR). El comprador podrà estar exempt de retenir el 3% en el cas que el venedor acrediti mitjançant una certificació de l'Agència Tributaria que està subjecte a l'Impost sobre la Renda de les Persona Físiques (IRPF) o a l'Impost de Societats (IS).

Així mateix el venedor haurà d'abonar la Plusvàlua Municipal sempre que el valor del sòl de la propietat sigui superior que en el moment que va comprar. En aquest cas el comprador ha de tenir la precaució de retenir del preu de compravenda la quantitat que correspongui a la Plusvàlua Municipal a fi de declarar i abonar-ho en el termini d'un mes, ja que si el venedor no liquidés aquest impost l'immoble respondria del pagament de l'impost i per tant Hisenda li ho reclamaria al comprador.

Totes aquestes particularitats que afecten els estrangers o espanyols no residents han de quedar ben explicades i recollides en el contracte d'arres, per la qual cosa de nou recomanem l'assessorament d'una agència experimentada com Berkshire Hathaway HomeServices Barcelona o bé un advocat especialitzat.

Important real estate information

Do you require more information?

Fill in the form and we will get in touch with you. Or call us on

+34 672 294 093

Et truquem!

NO PERDI L'OCASIÓ DE TROBAR LA PROPIETAT DELS SEUS SOMNIS

Subscrigui's i rebrà totes les novetats i promocions de Berkshire HathawayHomeServices barcelona

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Més informacio